Zapytanie ofertowe 4/2015

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:
usługa zabezpieczenia medycznego imprezy pn. VII Dni Zabierzowa która odbędzie się 20-21 czerwca 2015 r.

2. Opis zamówienia:
a) dyżur karetki, dwóch ratowników (w tym kierowca) oraz lekarza w punkcie medycznym na terenie Rynku w Zabierzowie
w dniu 20 czerwca 2015 w godzinach 17:00 – 3:00
w dniu 21 czerwca 2015 w godzinach 14:00 – 19:00
/podane godziny są orientacyjne/

b) warunkiem udziału jest posiadanie przez wykonawcę lub jego podwykonawców prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego (2 osoby), lekarza (1 osoba) (stosowne dokumenty wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do wglądu zleceniodawcy)
c) zapewnienie ewentualnego transportu do placówki medycznej w razie potrzeby.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
20-21 czerwca 2015 r., Rynek w Zabierzowie /Rynek 1/, 32-080 Zabierzów
4. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta w formie pisemnej w języku polskim powinna zawierać:
– cenę netto i brutto za całość wykonanej usługi w tym cenę ryczałtową za ewentualne wyjazdy;
– warunki płatności,
– datę sporządzenia
– adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
– czytelny podpis wykonawcy

5. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2015 roku w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
2) faksem na numer 12 285 27 55
3) w wersji elektronicznej na e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl
4) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
5) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Mazur – Dyrektor SCKiPGZ, Katarzyna Starowicz – Dział Organizacji Imprez

Możesz również polubić…