Zapytanie ofertowe 4/2018 – kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

  1. Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

  1. Opis zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ

 

  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2018

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz obsługą

 

II. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) stawkę netto, kwotę podatku VAT oraz stawkę brutto za:
– pojemnik 240 l

– pojemnik 1,1 m3

– wywóz odpadów przekraczających zamówienie

g) warunki płatności;

h) czas potrzebny do jednorazowej realizacji zamówienia;

i) minimalny czas zgłoszenia zamówienia;

j) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

k) oświadczenie Oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności;

l) oświadczenie Oferenta, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz obsługą;

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

  1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 4 stycznia 2018 roku, do godz. 15.00 w formie:
  • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
  • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…