Zapytanie ofertowe 5/2016

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

2. Opis zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2016

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz obsługą

II. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;
b) adres wykonawcy;
c) telefon kontaktowy;
d) NIP wykonawcy;
e) REGON wykonawcy;
f) stawkę netto, podatek VAT oraz stawkę brutto za:
­- toaletę przenośną bez umywalki
­- toaletę przenośną z umywalką
­- umywalkę wolno stojącą
g) warunki płatności;
h) czas realizacji zamówienia;
i) inne istotne warunki wykonania zamówienia;
j) oświadczenie Oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
k) oświadczenie Oferenta, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz obsługą;

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 lutego 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32­-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e­mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…