Zapytanie ofertowe 5/2018 – kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

  1. Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

  1. Opis zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ

 

  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2018

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz obsługą

 

II. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres e-mail;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) stawkę netto, kwotę podatku VAT oraz stawkę brutto za:
– toaletę przenośną bez umywalki
– toaletę przenośną z umywalką

– umywalkę wolno-stojącą

h) warunki płatności;

i) czas potrzebny do realizacji zamówienia;

j) minimalny czas zgłoszenia zamówienia;

k) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

l) oświadczenie Oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności;

m) oświadczenie Oferenta, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz obsługą;

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

  1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 4 stycznia 2018 roku, do godz. 15.00 w formie:
  • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
  • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…