Zapytanie ofertowe 6/2019 – kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

  1. Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

  1. Opis zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego, dyżur karetki, ratowników medycznych oraz lekarza, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ

 

  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2019

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Wykonawca lub jego podwykonawca posiada prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego, lekarza (stosowne dokumenty wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do wglądu zleceniodawcy)

b) W razie potrzeby zapewnienia ewentualny transportu do placówki medycznej

 

II. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres e-mail;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto za godzinę wykonanej usługi (dyżur karetki z ratownikiem medycznym oraz dyżur karetki z lekarzem) w tym cenę ryczałtową za ewentualne wyjazdy;

h) warunki płatności;

i) minimalny czas zgłoszenia zamówienia;

j) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

k) oświadczenie Oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności;

l) oświadczenie Oferenta, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz obsługą;

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

  1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku, do godz. 14.00 w formie:
  • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
  • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Formularz ofertowy 6.2019

Możesz również polubić…