Zapytanie ofertowe 7/2024 – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Baner zamówień publicznych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

2. Opis zamówienia: Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające na przewozie osób (dzieci oraz dorosłych) na wydarzenia (przeglądy, wycieczki itp.) organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, również poza granice Polski.

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2024.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
II. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.
III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:
● Cena – 80 pkt.
● Jakość – 20 pkt.
Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do zaproponowanych cen. W celu przyznania punktów za jakość prosimy o dołączenie przynajmniej jednego listu referencyjnego.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 27.12.2023 r. godz. 10:00 w formie:
• pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
lub
• w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Załączniki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skip to content