Zapytanie ofertowe 7/2016

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady na II Kiermasz Wielkanocny na Rynku w Zabierzowie w dniach 19-20 marca 2016 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
2. Opis zamówienia:
w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

  • scena o wymiarach podestu przynajmniej 6×8 m, wysokość 5 m. Poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
  • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
  • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.
Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

3. Termin realizacji zamówienia: 19-20 marca 2016 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
I. Oferta musi zawierać:
a) nazwa wykonawcy;
b) adres wykonawcy;
c) telefon kontaktowy;
d) NIP wykonawcy;
e) REGON wykonawcy;
f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wynajem sceny;
g) warunki płatności;
h) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
i) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ww. uprawnień;
j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
k) czas realizacji zamówienia;
l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 marca 2016 roku w formie:
pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…