Zapytanie ofertowe 7/2018 – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

 

 1. Opis zamówienia:

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające na przewozie osób (dzieci oraz dorosłych) na wydarzenia (przeglądy, wycieczki itp.) organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, również poza granice Polski.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: rok 2018

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 • przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.);
 • wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;
 • wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;
 • wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego wymagał;
 • w cenę ryczałtową przejazdu wliczone będą: koszty delegacji, wyżywienia,  pracy kierowcy;
 • wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.);
 • wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
 • wykonawca posiada aktualna licencję na wykonywanie krajowego oraz zagranicznego transportu drogowego osób;
 • wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • kierowcy zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zleceniodawcę;
 • wykonawca zapewni punktualność kierowców;
 • wykonawca zapewni transport zastępczy w razie awarii pojazdu – bez dodatkowych kosztów dla Zleceniodawcy.

 

 

 

II. Wymogi odnośnie realizacji zamówienia:

 • Pełna dyspozycyjność w trakcie organizowanego wydarzenia;
 • Autobus/autokar klasy III (za Dyrektywą 2001/85/WE) lub bus klasy B dostosowany do ilości przewożonych osób.
 • Wszystkie pojazdy muszą posiadać sprawne układy klimatyzacji.

 

 

III. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres e-mail;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto z podziałem na trasy do 20 km, do 30 km, do 40 km, do 50 km, do 80 km, do 100 km, trasy ponad 100 km oraz z podziałem na ilość przewożonych osób;

h) warunki płatności;

i) minimalny czas zgłoszenia zamówienia;

j) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

k) oświadczenie Oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności;

l) oświadczenie Oferenta, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz obsługą;

 

IV. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 4 stycznia 2018 roku, do godz. 15.00 w formie:
 • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
 • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Formularz ofertowy 7

Możesz również polubić…