Zapytanie ofertowe 8/2022 – usługa remontowa w budynku SCKiPGZ

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi remontowej wg specyfikacji zawartej w pkt. 4.
  2. Opis zamówienia: Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który wykona usługę remontową opisaną w pkt. 4 w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

3. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2022.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) W nowopowstałym pomieszczeniu należy wykonać:

– ścianką działową o wysokości 3m, grubości 10 cm wypełnioną wełna, obustronnie obrobioną płytą typu GK,

– zamontować drzwi wejściowe do pomieszczenia według wzoru z załącznika (zał. 3), 

– w korytach nad tynkowych wykonać dwa obwody elektryczne, jeden do gniazd 230 V zakończonych w pomieszczeniu korytem typu KIO minimum 4 szt. gniazd w systemie 45×45, oraz drugi do zasilania punktów oświetlenia, drugą stronę przewodów zaciągnąć i podłączyć do punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego piętro niżej. Długość trasy kablowej ok 50 mb. 

– w korytach nad tynkowych zaciągnąć 4x UTP cat. 6 do serwerowni zlokalizowanej na kolejnym piętrze budynku (całość prac TT należy wykonać w oparciu o rozwiązania R&M). Długość trasy kablowej ok 70 mb.

– zamontować 3 szt. kwadratowych lamp lastrowych 50 x 50 cm z systemem LED

– pomalować pomieszczenie na kolor wybrany przez Zamawiającego ok 68m2 z palety farb BECKERS DESIGNER KITCHEN & BATHROOM

– wymalować kaloryfer żeliwny,

– dokonać wymiany zaworu termostatycznego w kaloryferze na czynnej instalacji grzewczej. 

– obustronnie zamontować listwy przypodłogowe do paneli przy nowo powstałej ściance z zachowaniem aktualnej kolorystyki.

b) Na klatce schodowej i korytarzach:

– zamontować 18 szt. listew pionowych ochronnych aluminiowych na narożnikach ścian na wysokość 150 cm

c) Korytarz dolny:

– wymalować sufit -10 mkw na kolor ciemny wg koloru zaproponowanego przez zamawiającego,

– wymalować trzy pary drzwi na kolor wskazany przez zamawiającego,

 – wymalować kaloryfer żeliwny 3 szt. na kolor wskazany przez zamawiającego,

– dokonać wymiany zaworu termostatycznego w kaloryferze na czynnej instalacji grzewczej 3 szt.

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:

  • cena – 80 pkt.
  • jakość i doświadczenie we współpracy – 20 pkt.

Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do zaproponowanych cen. W calu przyznania punktów za jakość oraz doświadczenie prosimy o dołączenie przynajmniej jednego listu referencyjnego.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 17.12.2021 r., do godziny 14:00 w formie:

• pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

• w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Możesz również polubić…