Zapytanie ofertowe 8/2023 – obsługa techniczna obiektów filii Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: Wykonywanie prac mających na celu właściwe utrzymanie obiektów filii SCKiPGZ w Kochanowie i Rudawie w ciągłej sprawności technicznej, pogotowania technicznego i obsługi technicznej budynku podczas wydarzeń organizowanych przez centrum kultury.

2. Opis zamówienia: Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające na utrzymaniu w ciągłej sprawności technicznej obiektów filii SCKiPGZ, pogotowiu technicznemu oraz obsłudze technicznej budynku podczas wydarzeń organizowanych przez centrum kultury.

Wszystkie wytyczne dotyczące zamówienia zawarte są w dwóch załącznikach: Kochanów (zał. 3) oraz Rudawa (zał. 4).

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2023 (od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.).

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d) odbędą spotkanie wizyjne w obiektach z pracownikiem SCKiPGZ (termin uzgodniony telefonicznie lub mailowo).

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:

  • Cena – 80 pkt.
  • doświadczenie we współpracy – 20 pkt.

Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do zaproponowanych cen. W calu przyznania punktów za jakość oraz doświadczenie prosimy o dołączenie przynajmniej dwóch listów referencyjnych.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 17.01.2023 r., do godziny 12:00 w formie:

•       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Możesz również polubić…