Zapytanie ofertowe 8/2024 – obsługa techniczna obiektów filii Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Baner zamówień publicznych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: Wykonywanie prac mających na celu właściwe utrzymanie obiektów filii SCKiPGZ w Kochanowie i Rudawie oraz części należącej do OSP w Rudawie w ciągłej sprawności technicznej, pogotowania technicznego i obsługi technicznej budynku podczas wydarzeń organizowanych przez centrum kultury.

2. Opis zamówienia: Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające na utrzymaniu w ciągłej sprawności technicznej obiektów filii SCKiPGZ oraz części należącej do OSP w Rudawie, pogotowiu technicznemu oraz obsłudze technicznej budynku podczas wydarzeń organizowanych przez centrum kultury.
Wszystkie wytyczne dotyczące zamówienia zawarte są w dwóch załącznikach: Kochanów (zał. 3) oraz Rudawa (zał. 4).

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2024 (od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.).

4. Warunki udziału w postępowaniu:
I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) odbędą spotkanie wizyjne w obiektach z pracownikiem SCKiPGZ (termin uzgodniony telefonicznie lub mailowo).
II. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.
III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:
● Cena – 80 pkt.
● Jakość – 20 pkt.
Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do zaproponowanych cen. W celu przyznania punktów za jakość prosimy o dołączenie przynajmniej dwóch listów referencyjnych.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 27.12.2023 r. godz. 10:00 w formie:
• w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Załączniki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skip to content