Zapytanie ofertowe 8/2016

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: wynajem, transport, montaż i demontaż domków handlowych na II Kiermasz Wielkanocny na Rynku w Zabierzowie, który odbędzie się w dniach 19-20 marca 2016 r. Miejsce – Rynek 1, Zabierzów.
2. Opis zamówienia:
w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

  • dostarczenia 10-15 jednakowych domków drewnianych i montaż na teren wydarzenia w terminie do 19 marca 2016 r.,
  • Opis domków: domki powinny być zamykane, wymiary domku min. 250 cm x 200 cm; materiał: drewno, pokrycie dachowe: dach szczelnie pokryty blachą dachówkową, dachówką lub pokryty gontem; zabezpieczający towar przed opadami atmosferycznymi, charakterystyka domku: ściany domku wykonane z listew drewnianych panelowych o minimalnej grubości 1,2 cm, lady sprzedażowe otwierane z minimum jednej strony, drzwi zamykane na klucz od wewnątrz i z zewnątrz w celu zabezpieczenia przed kradzieżą.
  • demontaż i transport domków po zakończeniu Kiermaszu Bożonarodzeniowego

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
3. Termin realizacji zamówienia: 19-20 marca 2016 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:
a) nazwa wykonawcy;
b) adres wykonawcy;
c) telefon kontaktowy;
d) NIP wykonawcy;
e) REGON wykonawcy;
f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wynajem jednego domku handlowego z uwzględnieniem jego transportu na miejsce wydarzenia;
g) warunki płatności;
h)oświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
i)
oświadczenie posiadania wiedzy i doświadczenia;
j) oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
k) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
l) czas realizacji zamówienia;
m) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
5. Ofertę należy złożyć w terminie do 1 marca 2016 roku w formie:

  • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
  • w wersji elektronicznej na e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Starowicz – Kierownik ds. Organizacji Imprez, Agnieszka Majka.

 

Możesz również polubić…