Zapytanie ofertowe 8/2020 – świadczenie usług remontowych w pomieszczeniu „Pracownia plastyczna” z przynależną łazienką w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: prace remontowe w pomieszczeniu „Pracownia plastyczna” wraz z przynależną łazienką w SCKiPGZ (sala o powierzchni 62,6 m2, łazienka 4,9 m2 – wysokość 2,7 m), przedmiar prac zawiera załącznik nr 3.
 1. Opis zamówienia:
  a) Wykonanie projektu i kosztorysu planowanej inwestycji.
  b) Demontaż i utylizacja istniejących elementów:
  – lamp sufitowych (11 szt)
  – tapety ściennej (15 m2)
  – zaworów i głowic termostatycznych (4 szt)
  – gniazd i włączników 230 V (11 szt)
  c) Naprawa ścian:
  – wyrównanie ścian w miejscach po demontażu tapet
  – naprawa ścian (pęknięcia)
  – gruntowanie ścian i sufitów
  – dwukrotne malowanie ścian i sufitów kolorem określonym po wyborze oferty
  d) Dostawa i montaż głowic i zaworów termostatycznych w czynnej instalacji
  e) Dostawa i montaż lamp typu lastrowego w systemie LED wraz z źródłem światła
  f) Dostawa i montaż włączników i gniazd zasilania 230 V
  g) Czyszczenie i malowanie futryn stalowych na biało
  h) Czyszczenie i malowanie kaloryferów żeliwnych na kolor
  i) Wykonanie prac remontowych z przynależnej do Sali łazience w zakresie:
  – gruntowanie ścian i sufitów
  – malowanie całości ścian i sufitów kolorem określonym po wyborze oferty
  – dostawa i montaż lampy typu lastrowego w systemie LED wraz  z źródłem światła
  – czyszczenie i malowanie futryny stalowej na biało
  – wymiana włączników i gniazd 230 V
  j) Inne prace, które nie wchodzą w zakres prac remontowych:
  – prace porządkowe,
  – usunięcie ustawienie ponowne mebli.
 1. Termin realizacji zamówienia: rok 2020I. Warunki udziału w postępowaniu:
  a. O realizacje niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji;

  b. Posiada udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert;

  c. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/;

  II. Oferta musi zawierać:
  1. Formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik nr 1);
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2;

III. Nie spełnienie przez Oferenta któregokolwiek z ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty:

– cena
– doświadczenie we współpracy

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 roku do godz. 16:00 w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

– w wersji elektronicznej na e-mail: kstarowicz.sckipgz@gmail.com

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Starowicz
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz-ofertowy-8.2020
Załącznik nr 2 – Załącznik-nr-2-zap-8
Załącznik nr 3 – przedmiar prac Pracownia plastyczna

Możesz również polubić…