Zapytanie ofertowe 9/2022 – Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia, wynajem oraz obsługa telebimów, obsługa techniczna.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:  wynajem i montaż estrady, wynajem i obsługa telebimów, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 18-19 czerwca 2022 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów

2. Opis zamówienia:

 • Scena, o wymiarach podestu, spełniająca wymogi riderów technicznych, scena nie może być mobilna,
 • podesty przygotowane na scenie, o wymiarach i specyfikacji spełniającej założenia załączonych riderów technicznych,
 • wybieg sceniczny spełniający założenia załączonych riderów technicznych,
 • dwa telebimy, ekran LED zamontowany centralnie z tyłu sceny oraz drugi ustawiony w wyznaczonym miejscu przez Organizatorów (rozmiar co najmniej 6m x 3,5 m o rozdzielczości co najmniej 640×400 piksel),
 • realizacja wizualna programu scenicznego, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia na telebimach,
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • technika sceny musi umożliwiać powieszenie dekoracji przygotowanej przez Organizatorów,
 • scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: Jacek Stachursky, Varius Manx, Video, Viki Gabor (18.06.2022)
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych (11 miktoportów),
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych zespołów: Jacek Stachursky, Varius Manx, Video, Viki Gabor (ridery techniczne w załączniku do niniejszego zapytania),
 • Gotowość sceniczna:

– w dniu 18.06.2022 r. – Dni Gminy Zabierzów – godz. 8.00, zakończenie 18.06.2022 r. ok. godz. 24.00.

– w dniu 19.06.2022 r. – Dni Gminy Zabierzów – godz. 12.00, zakończenie 19.06.2022 r. godz. 20.00.

 • Zapytanie może być realizowane częściowo.

3. Termin realizacji zamówienia: 18-19.06.2022 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

b) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań poparte minimum 2 referencjami (przekazane od różnych instytucji),

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę, telebimy,

c) opis techniczny sprzętu nagłaśniającego,

d) dane techniczne telebimu, przykładowe zdjęcie przedstawiające realizację,

e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków może skutkować odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:

 • Cena – 60 pkt
 • Jakość – 10 pkt.
 • doświadczenie we współpracy – 10 pkt.
 • możliwości techniczne – 20 pkt.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 18.05.2022 r., do godziny 13:00 w formie:

•       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

•       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Ridery techniczne:

Możesz również polubić…