Zapytanie ofertowe 9/2019 – II Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady, podłogi do tańca, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia, wynajem oraz obsługa telebimów, obsługa techniczna.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:  wynajem i montaż estrady, wynajem i montaż podłogi do tańca, wynajem i obsługa telebimów, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas II Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 1-2 czerwca 2019 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów

 

 1. Opis zamówienia:
 • scena o wymiarach podestu 12×10 m, scena nie może być mobilna,
 • podesty przygotowany na scenie, o wymiarach i specyfikacji spełniających założenia załączonych riderów technicznych,
 • wybieg sceniczny spełniający założenia załączonych riderów technicznych,
 • dwa telebimy, ekran LED zamontowany centralnie z tyłu sceny (zgodny z riderami technicznymi) oraz drugi ustawiony w wyznaczonym miejscu przez Organizatorów (rozmiar co najmniej 6m x 3,5 m o rozdzielczości co najmniej 640×400 piksel),
 • realizacja wizualna programu scenicznego, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia na telebimach,
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • technika sceny musi umożliwiać powieszenie dekoracji przygotowanej przez Organizatorów,
 • scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • zapewnienie podłogi do tańca przed sceną o minimalnych wymiarach 8×10 m;
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: GOLEC uORKIESTRA, CLASSIC, FREAKY BOYS, BRAVE, BOYS, C BOOL,
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych zespołów: GOLEC uORKIESTRA, CLASSIC, FREAKY BOYS, BRAVE, BOYS, C BOOL, (ridery techniczne w załączniku do niniejszego zapytania),
 • Gotowość sceniczna:

– w dniu 1.06.2019 r. – XI Dni Zabierzowa – godz. 9.00, zakończenie 2.06.2019 r. ok. godz. 4.00.

– w dniu 2.06.2019 r. – Eko Gminny Dzień Dziecka – godz. 9.00, zakończenie ok. godz. 20.00.

 • Zapytanie może być realizowane częściowo.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 1-2.06.2019 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

b) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań poparte minimum 2 referencjami (przekazane od różnych instytucji),

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę, telebimy,

c) opis techniczny sprzętu nagłaśniającego,

d) dane techniczne telebimu, przykładowe zdjęcie przedstawiające realizację,

e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
 • cena
 • jakość
 • doświadczenie we współpracy
 • możliwości techniczne

 

 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 8.05.2019 r., do godziny 14.00 w formie:
 •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

 •       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Formularz ofertowy 9.2019

Załącznik nr 2 – zap 9

rider GOLEC uORKIESTRA

rider CLASSIC

rider Brave, Freaky Boys

rider BOYS

rider C-BOOL

Możesz również polubić…