Zapytanie ofertowe 9/2020 polegające na zakupie sprzętu stanowiącego doposażenie infrastruktury technicznej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe nr 9/2020  

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: zadanie polegające na zakupie sprzętu stanowiącego doposażenie infrastruktury technicznej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, zgodnie z poniższą specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3.
 2. Opis zamówienia:
 • hk audio linear pack 5 – power pack
 • hk audio L5 112XA Linear 5 – 4 szt.
 • mikser behringer X32
 • kabel cyforwy snake rolka
 • kabel cyfrowy pro snake
 • case
 • stagebox SD 16
 • mikrofon shure s-58 – 4 szt.
 • mikrofon MIPRO ACT 32- 5 szt.
 • kabel PC20 Reds Music XLR +sieć – 2 szt.
 • kabel XLR mikrofonowy Proel BULK25LU10 – 10 szt.
 • kabel mikrofonowy Proel Bulk 250LU10 – 6 szt.
 • kabel jack jack mono 10m
 • kabel jack jack stereo  10 m
 • statyw mikrofonowy Stim M-04 – 4 szt.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 22 grudnia 2020.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 1. Kryteria oceny oferty:
 • cena
 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 7.12.2020 r., do godziny 14:00 w formie:
 •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

 •       w wersji elektronicznej na e-mail: abojanowska.sckipgz@gmail.com

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Bojanowska

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 9.2020

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2 – zap 9

Załącznik nr 3 – Specyfikacja do zapytania 9.2020

 

Możesz również polubić…