Zapytanie ofertowe nr 10/2016 – Dzień Dziecka na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady na Dzień Dziecka na Rynku w Zabierzowie w dniu 29 maja 2016 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu 6×8 m, wysokość podestu min. 80 cm. Poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 1. Termin realizacji zamówienia: 29 maja 2016 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

      I. Oferta musi zawierać:

      a) nazwa wykonawcy;

      b) adres wykonawcy;

      c) telefon kontaktowy;

      d) NIP wykonawcy;

      e) REGON wykonawcy;

      f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wynajem sceny;

      g) warunki płatności;

      h) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę;

      i) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

      k) czas realizacji zamówienia;

      l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 maja 2016 roku w formie:
 • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
 • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…