Zapytanie ofertowe nr 10/2017 – Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie – występ zespołu muzycznego

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: występu zespołu muzycznego podczas Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniu 10 czerwca 2017 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.

 

2. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

Występ zespołu muzycznego zgodnie ze standardami sztuki muzycznej; ilość osób w zespole – min. 3, czas występu – ok. 5,5 godz. Zespół zobowiązany jest podczas występu do wykonania znanych polskich przebojów i muzyki biesiadnej.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Występ zespołu muzycznego w dniu 10.06.2017 ok. godz. 22.30. Zakończenie imprezy ok. godz. 4.00. Miejsce realizacji: Rynek 1, Zabierzów.

Szczegółowy program zostanie dostarczony przez organizatora minimum tydzień przez imprezą.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;
b) adres wykonawcy;
c) telefon kontaktowy;
d) NIP wykonawcy;
e) REGON wykonawcy;
f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;

g) propozycję repertuaru;

h) warunki płatności;

i) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
k) czas potrzebny do realizacji zamówienia;
l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 kwietnia 2017 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

 

Możesz również polubić…