Zapytanie ofertowe nr 11/2018 – XVIII Rodzinny Piknik Ekologiczny w Bolechowicach – Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia, wynajem oraz obsługa dwóch telebimów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących, wynajem oraz obsługa dwóch telebimów podczas  XVIII Rodzinny Piknik Ekologiczny w Bolechowicach w dniach 14-15 lipca 2018 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac obok Apteki, Zabierzów.

2. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena oraz podesty spełniające wymogi zawarte w riderze zespołu VIRGIN, scena nie może być mobilna,
 • scena powinna posiadać dodatkowy wybieg (min. 2 x 4 m),
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne, zabezpieczające przed deszczem i wiatrem, wysłonięte czarną siatką,
 • scena musi posiadać schody z określonych w riderze stron
 • scena musi posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: VIRGIN ( ridery techniczne dostępne jako załączniki do zapytania ),
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym zespołów,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 4 osoby,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych występujących zespołów: VIRGIN ( ridery techniczne dostępne jako załączniki do zapytania ).
 • Dostarczenie, montaż, obsługa i demontaż dwóch ekranó o rozmiarze co najmniej 6m x 3,5 m o rozdzielczości co najmniej 640×400 piksel;
 • Realizacja wizualna programu scenicznego, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia na telebimie,

 

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

3. Termin realizacji zamówienia: 14-15 lipca 2018 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres mailowy;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;

h) warunki płatności;

i) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę oraz opis techniczny;

j) dokładne wymiary proponowanej sceny;

k) dokładny opis proponowanego oświetlenia;

l) dokładny opis proponowanego sprzętu nagłaśniającego;

m) dane techniczne telebimów, przykładowe zdjęcie przedstawiające realizację;

n) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

o) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

p) oświadczenie, że Oferent spełni wszystkie wytyczne zamieszczone w wymogach technicznych występujących zespołów: VIRGIN ( ridery techniczne dostępne jako załączniki do zapytania );

r) czas potrzebny do realizacji zamówienia (czas montażu, demontażu sceny, sprzętu nagłaśniającego oraz oświetlenia);

s) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

 

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 czerwca 2018 roku do godz. 15.00 w formie:

 

– pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

 

lub

 

– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

VIRGIN Rider

Możesz również polubić…