Zapytanie ofertowe nr 12/2016 – VIII Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady podczas VIII Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniu 18-19 czerwca 2016 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu conajmniej 6×8 m, wysokość podestu min. 0,8 m,
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach 2×3 m, wysokość 0,4 m,
 • podest pod stanowisko realizatora, w okolicach 1/3 długości widowni o wymiarach 3×3 m, wysokości 0,4/1 m,
 • poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena oraz podest pod stanowisko realizatora musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 1. Termin realizacji zamówienia: 18-19 czerwca 2016 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

      I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;

g) warunki płatności;

h) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę;

i) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

k) czas realizacji zamówienia;

l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

      II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 maja 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…