Zapytanie ofertowe nr 12/2018 – Finał Konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego” – Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Finału Konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego” w Brzezince w dniu 4 sierpnia 2018 r., miejsce imprezy – Brzezinka.
 2. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • Scena spełniająca wymogi zawarte w riderze zespołu Mateusza Mijala, scena może być mobilna,
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne, zabezpieczające przed deszczem i wiatrem, wysłonięte czarną siatką,
 • scena musi posiadać schody,
 • scena musi posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: Mateusz Mijal ( rider techniczny dostępny jako załączniki do zapytania ),
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne dostosowane do charakteru imprezy,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 4 osoby,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych występujących zespołów: Mateusz Mijal ( rider techniczny dostępny jako załączniki do zapytania ),
 • montaż sprzętu w dniu 3.08.2018 r., demontaż po zakończeniu wydarzenia.

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 4 sierpnia 2018 r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres mailowy;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;

h) warunki płatności;

i) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę oraz opis techniczny;

j) dokładne wymiary proponowanej sceny;

k) dokładny opis proponowanego oświetlenia;

l) dokładny opis proponowanego sprzętu nagłaśniającego;

m) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

n) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

o) oświadczenie, że Oferent spełni wszystkie wytyczne zamieszczone w wymogach technicznych występujących zespołów: Mateusz Mijal ( ridery techniczne dostępne jako załączniki do zapytania );

p) czas potrzebny do realizacji zamówienia (czas montażu, demontażu sceny, sprzętu nagłaśniającego oraz oświetlenia);

r) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

 

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 lipca 2018 roku do godz. 15.00 w formie:

– pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Rider – Mateusz Mijal

Możesz również polubić…