Zapytanie ofertowe nr 13/2016 – Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie – zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniach 18-19 czerwca 2016 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
  1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

  • Nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występującego zespołu – gwiazda wieczoru zespół DE MONO (rider techniczny w załączniku do niniejszego zapytania),
  • Nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych),
  • Oświetlenie sceniczne,
  • Pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

  1. Termin realizacji zamówienia: 18-19 czerwca 2016 r.
  1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;

g) warunki płatności;

h) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

i) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

j) czas realizacji zamówienia;

k) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

 

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 maja 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Rider De Mono

Możesz również polubić…