Zapytanie ofertowe nr 13/2018 – Finał Konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego” w Brzezince – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Finału Konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego” w Brzezince w dniu 4 sierpnia 2018 r., miejsce imprezy – Brzezinka.

2. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące (herbata, kawa);

b) zapewnienia stoisk handlowych z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żeliki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.);

c) zapewnienia wyposażenia (stoły i ławy) na minimum 300 osób;

d) przewiezienie i rozłożenie parasoli SCKiPGZ;

e) zapewnienia bezpłatnych 150 posiłków /żeberko w kapuście, pieczywo i dodatki, napój lub piwo/ dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy.

f) zapewnienia dodatkowych 100 posiłków /kiełbasa z grilla oraz napój/, liczba wydanych posiłków będzie opłacona przez organizatora i rozliczona na podstawie rachunku lub faktury VAT;

g) zapłaty 1 000 zł /jeden tysiąc złotych/ za wynajem miejsca pod stoiska handlowe;

h) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;

i) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony.

j) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;

k) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

l) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

m) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

n) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

 

3. Termin realizacji zamówienia: 4 sierpnia 2018 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres mailowy;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za jeden posiłek uwzględniony w pkt. 2 f;

h) warunki płatności;

i) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

k) czas potrzebny do realizacji zamówienia (rozłożenie sprzętu, złożenie sprzętu);

l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

 

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 lipca 2018 roku do godz. 15.00 w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…