Zapytanie ofertowe nr 17/2016 – XVI Rodzinny Piknik Ekologiczny w Bolechowicach – Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach w dniach 9-10 lipca 2016 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac obok Apteki, Zabierzów.

 

 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu conajmniej 6×8 m z wybiegiem (min. 2 x 4 m), wysokość podestu min. 0,8 m
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach 2×3 m, wysokość 0,3 – 0,5 m,
 • poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występującego zespołu – gwiazda wieczoru: Mateusz Ziółko, Liber, Aleksandra Nizio (rider techniczny w załączniku do niniejszego zapytania),
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, kapel ludowych, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby.

 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 9-10 lipca 2016 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;

g) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę;

h) warunki płatności;

i) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

k) czas realizacji zamówienia;

l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

 

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 lipca 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

MATEUSZ ZIOLKO RIDER 2016

Możesz również polubić…