Zapytanie ofertowe nr 17/2017 – XVII Rodzinny Piknik Ekologiczny w Bolechowicach – Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas  XVII Rodzinny Piknik Ekologiczny w Bolechowicach w dniach 1-2 lipca 2017 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac obok Apteki, Zabierzów.
 2. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu dokładnie 8×10 m, wysokość podestu 1,5 m, okno sceny powinno wynosić min. 6m, scena nie może być mobilna,
 • scena powinna posiadać dodatkowy wybieg (min. 2 x 4 m),
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach 3×2 m, wysokość 0,3 m, odsunięty od tylnej krawędzi sceny o 1m, wysłonięty czarną matową tkaniną,
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko klawiszowca o wymiarach 3×2 m, wysokość 0,3 m, odsunięty od tylnej krawędzi sceny o 1m, wysłonięty czarną matową tkaniną, ( tylko w dniu 1.07. ),
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne, zabezpieczające przed deszczem i wiatrem, wysłonięte czarną siatką,
 • konstrukcja dachu wymaga zastosowania dodatkowej belki do podwieszenia oświetlenia, belka ta powinna być podwieszona zgodnie z plotem czyli 3,5 m od tylnej belki i na tej samej wysokości,
 • scena musi posiadać schody z obu stron oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: Kasia Popowska, Ewelina Lisowska ( ridery techniczne dostępne jako załączniki do zapytania ),
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym zespołów,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 4 osoby,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych występujących zespołów: Kasia Popowska, Ewelina Lisowska ( ridery techniczne dostępne jako załączniki do zapytania ).

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

3. Termin realizacji zamówienia: 1-2 lipca 2017 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres mailowy;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;

h) warunki płatności;

i) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę;

j) dokładne wymiary proponowanej sceny;

k) dokładny opis proponowanego oświetlenia;

l) dokładny opis proponowanego sprzętu nagłaśniającego;

m) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

n) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

o) oświadczenie, że Oferent spełni wszystkie wytyczne zamieszczone w wymogach technicznych występujących zespołów: Kasia Popowska, Ewelina Lisowska ( ridery techniczne dostępne jako załączniki do zapytania );

p) czas potrzebny do realizacji zamówienia (czas montażu, demontażu sceny, sprzętu nagłaśniającego oraz oświetlenia);

r) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku do godz. 15.00 w formie:

– pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Ridery:

Kasia Popowska rider

Ewelina Lisowska Rider

Ewelina Lisowska (Oświetlenie)

Możesz również polubić…