Zapytanie ofertowe nr 18/2017 – Dożynki Gminne w Pisarach – Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Dożynek Gminnych w Pisarach w dniu 20 sierpnia 2017 r., miejsce imprezy – Pisary, boisko sportowe, Gmina Zabierzów.

 

 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu conajmniej 8×10 m, wysokość podestu min. 0,8 m, scena nie może być mobilna,
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach 3×2 m, wysokość 0,5 m, wysłonięty czarną matową tkaniną,
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • zapewnienie agregatu prądotwórczego do własnego użytku;
 • zapewnienie podłogi do tańca przed sceną o minimalnych wymiarach 10×10 m;
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: Sokół Orkestar, Latające Talerze.
 • nagłośnienie występów: chóru, dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderami technicznym,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 4 osoby,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych występujących zespołów (ridery techniczne w załączniku do niniejszego zapytania).

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 20 sierpnia 2017 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. Oferta musi zawierać:

 

a) nazwa wykonawcy;
b) adres wykonawcy;
c) telefon kontaktowy;
d) NIP wykonawcy;
e) REGON wykonawcy;
f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;
g) warunki płatności;

h) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę;

i) opis proponowanego oświetlenia;

j) opis proponowanego sprzętu nagłaśniającego;

k) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

l) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
m) oświadczenie, że Oferent spełni wszystkie wytyczne zamieszczone w wymogach technicznych występujących zespołów (ridery techniczne w załączniku do niniejszego zapytania).

n) czas potrzebny do realizacji zamówienia (czas potrzebny do zamontowania sceny, sprzętu nagłaśniającego oraz oświetlenia oraz czas demontażu);
o) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku do godz. 15:00 w formie:

– pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

 

lub
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Sokół Orkestar Rider

Raider Latające Talerze

Możesz również polubić…