Zapytanie ofertowe nr 20/2016 – Dożynki Gminne w Brzezince – Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1.Przedmiot zamówienia: Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas Dożynek Gminnych w Brzezince w dniu 21 sierpnia 2016 r., miejsce imprezy – Brzezinka, boisko sportowe.

2. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu conajmniej 6×8 m, wysokość podestu min. 0,8 m
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach 2×3 m, wysokość 0,3 – 0,5 m,
 • poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym (wykluczamy kolor biały),
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występującego zespołu – gwiazda wieczoru: Turnioki (rider techniczny w załączniku do niniejszego zapytania),
 • nagłośnienie występów Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, kapel ludowych, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 1. Termin realizacji zamówienia: 21 sierpnia 2016 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;
b) adres wykonawcy;
c) telefon kontaktowy;
d) NIP wykonawcy;
e) REGON wykonawcy;
f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;

g) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę;
h) warunki płatności;

i) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
k) czas realizacji zamówienia;
l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 sierpnia 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

 

Input lista Turnioki folk-rock 2016 TU_RIDER_Folk-rock 2016 (1)

Możesz również polubić…