Zapytanie ofertowe nr 21/2016 – Dożynki Gminne w Brzezince – występ zespołu muzycznego

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1.Przedmiot zamówienia: występu zespołu muzycznego na imprezie Dożynki Gminne organizowanej w terminie 21.08.2016 r. w Brzezince.

2. Opis zamówienia:

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

Występ zespołu muzycznego zgodnie ze standardami sztuki muzycznej; ilość osób w zespole – min. 3, czas występu – ok. 3 godz. Zespół zobowiązany jest podczas występu do wykonania znanych polskich przebojów i muzyki biesiadnej.

3. Termin realizacji zamówienia:

Występ zespołu muzycznego w dniu 21.08.2016 ok. godz. 21.00. Zakończenie imprezy ok. godz. 24.00. Miejsce realizacji: boisko sportowe w Brzezince. Szczegółowy program zostanie dostarczony przez organizatora minimum tydzień przez imprezą.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;

g) propozycję repertuaru;

h) warunki płatności;

i) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

k) czas realizacji zamówienia;

l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

 

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…