Zapytanie ofertowe nr 21/2017 – Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku w Zabierzowie – Wynajem, transport i montaż domków handlowych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: wynajem, transport, montaż i demontaż domków handlowych na Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku w Zabierzowie, który odbędzie się w dniach 15-17 grudnia 2017 r. Miejsce – Rynek 1, Zabierzów.
 2. Opis zamówienia:
  w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:
 • dostarczenia 10 jednakowych domków drewnianych i montaż na teren wydarzenia w terminie do 14 grudnia 2017 r.;
 • Opis domków: domki powinny być zamykane, wymiary domku min. 250 cm x 200 cm; materiał: drewno, pokrycie dachowe: dach szczelnie pokryty blachą dachówkową, dachówką lub pokryty gontem; zabezpieczający towar przed opadami atmosferycznymi, charakterystyka domku: ściany domku wykonane z listew drewnianych panelowych o minimalnej grubości 1,2 cm, lady sprzedażowe otwierane z minimum jednej strony, drzwi zamykane na klucz od wewnątrz i z zewnątrz w celu zabezpieczenia przed kradzieżą;
 • demontaż i transport domków po zakończeniu Kiermaszu Wielkanocnego.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 1. Termin realizacji zamówienia: 15-17 grudnia 2017 r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wynajem dziesięciu domków handlowych z uwzględnieniem transportu na miejsce wydarzenia;

g) zdjęcie przedstawiające proponowany domek handlowy;

h) warunki płatności;

i) oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

k) czas potrzebny do realizacji zamówienia;

l) inne istotne warunki wykonania zamówienia.
II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do 30 października 2017 roku do godz. 14.00 w formie:

 • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
 • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka.

 

Możesz również polubić…