Zapytanie ofertowe nr 23/2016 – Obchody święta 11 listopada na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas obchodów święta 11 listopada na Rynku w Zabierzowie w dniu 11 listopada 2016 r., miejsce imprezy – Zabierzów, Rynek 1.
 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu co najmniej 6×8 m, wysokość podestu min. 0,8 m
 • poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących (nagłośnienie: chóru, konferansjera, zaproszonych gości),
 • oświetlenie sceniczne nawiązujące do charakteru wydarzenia,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 11 listopada 2016 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;

g) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę;

h) wymiary proponowanej sceny;

i) opis proponowanego oświetlenia;

j) warunki płatności;

k) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

l) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
m) czas potrzebny do realizacji zamówienia;
n) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 października 2016 roku, do godz. 15.00 w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…