Zapytanie ofertowe nr 23/2017 – Pochód Trzech Króli na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady, nagłośnienie występujących osób.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady, nagłośnienie występujących osób na Pochód Trzech Króli na Rynku w Zabierzowie w dniu 6 stycznia 2018 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.

 

 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu przynajmniej 6×4 m, wysokość podestu min. 80 cm, max. 100 cm. Poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • nagłośnienie osób występujących (4 mikrofony, możliwość odtwarzania podkładów muzycznych na różnych nośnikach),
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z jednej z wymienionych usług.

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 6 stycznia 2018 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. Oferta musi zawierać:

 

a) nazwa wykonawcy;
b) adres wykonawcy;
c) telefon kontaktowy;

d) adres e-mail;
e) NIP wykonawcy;
f) REGON wykonawcy;
g) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto z rozbiciem na wynajem sceny oraz usługę nagłośnienia;
h) warunki płatności;

i) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
k) czas potrzebny do realizacji zamówienia;
l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;
II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 29 grudnia 2017 roku godz. 15.00 w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

 

lub
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…