Zapytanie ofertowe nr 24/2016 – Wspólne kolędowanie na Rynku w Zabierzowie – Wynajem, transport i montaż domków handlowych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

  1. Przedmiot zamówienia: wynajem, transport, montaż i demontaż domków handlowych na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2016 r. Miejsce – Zabierzów, Rynek 1.

 

  1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

  • dostarczenia 15 jednakowych domków drewnianych i montaż na terenie wydarzenia w terminie do 16 grudnia 2016 r.,
  • Opis domków: domki powinny być zamykane, wymiary domku min. 250 cm x 200 cm; materiał: drewno, pokrycie dachowe: dach szczelnie pokryty blachą dachówkową, dachówką lub pokryty gontem; zabezpieczający towar przed opadami atmosferycznymi, charakterystyka domku: ściany domku wykonane z listew drewnianych panelowych o minimalnej grubości 1,2 cm, lady sprzedażowe otwierane z minimum jednej strony, drzwi zamykane na klucz od wewnątrz i z zewnątrz w celu zabezpieczenia przed kradzieżą.
  • demontaż i transport domków po zakończeniu Kiermaszu Bożonarodzeniowego

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 17-18 grudnia 2016 r.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;

g) zdjęcie przedstawiające proponowane domki;

h) warunki płatności;

i) informację o posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

j) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

k) czas potrzebny do realizacji zamówienia (czas potrzebny do montażu domków);

l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;
II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2016 roku, do godz. 15.00 w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…