Zapytanie ofertowe nr 6/2015 – Gminne Dożynki – Wynajem i montaż estrady

Zabierzów, 23 lipca 2015 r.

Zapytanie ofertowe 6/2015

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady na Gminne Dożynki w dniu 30 sierpnia 2015 r. Miejsce imprezy – Boisko Sportowe w Nielepicach.

2. Opis zamówienia:
w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

  • scena o wymiarach podestu przynajmniej 6×8 m, wysokość 5 m. Poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
  • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: gęsta siatka lub lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
  • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
I. Oferta musi zawierać:

  • proponowaną kwotę netto/brutto za wynajem sceny,
  • informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1) nazwa wykonawcy, adres wykonawcy, NIP, REGON;
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień, o których mowa w pkt. 4 ust. I b. zapytania ofertowego;
3) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
4) warunki płatności;

5. Ofertę należy złożyć w terminie do 3 sierpnia 2015 roku w formie:

  • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
  • w wersji elektronicznej na e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Domagała – p. o. Dyrektor SCKiPGZ, Celina Ślusarska.

Możesz również polubić…