Zapytanie ofertowe nr 7/2015 – Gminne Dożynki – Zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia

Zabierzów, 23 lipca 2015 r.

Zapytanie ofertowe 7/2015

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia podczas Gminnych Dożynek w dniu 30 sierpnia 2015 r. Miejsce imprezy – Boisko Sportowe w Nielepicach.

2. Opis zamówienia:
w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • Nagłośnienie imprezy uwzględniające ridery techniczne występujących zespołów,
 • Oświetlenie sceniczne,
 • Pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
I. Oferta musi zawierać:

 • proponowaną kwotę netto/brutto za usługi wymienione w opisie zamówienia,
 • informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:

 • nazwa wykonawcy, adres wykonawcy, NIP, REGON;
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień, o których mowa w pkt. 4 ust. I b. zapytania ofertowego;
 • oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
 • warunki płatności;

5. Ofertę należy złożyć w terminie do 3 sierpnia 2015 roku w formie:

 • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Domagała – p. o. Dyrektor SCKiPGZ, Celina Ślusarska.

Możesz również polubić…