Zapytanie ofertowe nr 8/2015 – Gminne Dożynki – Obsługa gastronomiczna

Zabierzów, 23 lipca 2015 r.

Zapytanie ofertowe 8/2015

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej na Gminne Dożynki w dniu 30 sierpnia 2015 r. Miejsce imprezy – Boisko Sportowe w Nielepicach.

2. Opis zamówienia:
w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące /herbata, kawa/;
 • zapewnienia namiotu z wyposażeniem i podłogą /stoły i ławy/ na minimum 250 osób;
 • przygotowania min. 200 miejsc siedzących wraz z parasolami;
 • wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora.
 • zapewnienia posiłków dla występujących i zaproszonych gości wraz z obsługą kelnerską oraz wyposażeniem, menu oraz ilość osób uzgodnione z organizatorem;
 • zapewnienia posiłków dla osób obsługujących imprezy wg wcześniejszych ustaleń;
 • zapewnienia utrzymania porządku w obrębie stoisk i namiotów gastronomicznych i miejsc konsumpcyjnych pod parasolami w trakcie imprez oraz po jej zakończeniu;
 • zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady przy stoiskach wydawania posiłków;
 • wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;
 • posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych
 • ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

3. Organizator informuje, że na placu imprezy będzie ustawione wesołe miasteczko (zamki dmuchane, Euro Bungee itp.) oraz scena z bogatym programem.

4. warunki udziału w postępowaniu:
I. Oferta musi zawierać:

 • proponowaną kwotę netto/brutto za wyłączność na zorganizowanie ogródka gastronomicznego (w pakiecie z browarem),
 • informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:

 • nazwa wykonawcy, adres wykonawcy, NIP, REGON;
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień, o których mowa w pkt. 4 ust. I b. zapytania ofertowego;
 • oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
 • warunki płatności;

6. Ofertę należy złożyć w terminie do 3 sierpnia 2015 roku w formie:

 • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Domagała – p. o. Dyrektor SCKiPGZ, Celina Ślusarska.

Możesz również polubić…