Zapytanie ofertowe nr 8/2017 – Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniu 10-11 czerwca 2017 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.

 

 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu conajmniej 6×8 m, wysokość podestu min. 0,8 m, scena nie może być mobilna,
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach 5×2 m, wysokość 0,4 m, wysłonięty czarną matową tkaniną,
 • miejsce dla Techniki Zespołu – wing o wym. 2x2m wolny od case’ów z zasilaniem 230V,
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • technika sceny musi umożliwiać powieszenie banneru Zespołu (8x6m) na czas koncertu centralnie, na tylniej ścianie sceny (dodatkowa krata/belka),
 • scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występującego zespołu – gwiazda wieczoru: Margaret,
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym ,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych gwiazdy wieczoru: Margaret (rider techniczny w załączniku do niniejszego zapytania).

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 10-11 czerwca 2017 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

I.Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;
b) adres wykonawcy;
c) telefon kontaktowy;
d) NIP wykonawcy;
e) REGON wykonawcy;
f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;
g) warunki płatności;

h) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę;

i) opis proponowanego oświetlenia;

j) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

k) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
l) oświadczenie, że Oferent spełni wszystkie wytyczne zamieszczone w wymogach technicznych gwiazdy wieczoru: Margaret (rider techniczny w załączniku do niniejszego zapytania).

m) czas potrzebny do realizacji zamówienia;
n) inne istotne warunki wykonania zamówienia;
II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 marca 2017 roku w formie:

– pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Rider Margaret

Możesz również polubić…