Zapytanie ofertowe nr 8/2018 – Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie – występ zespołu muzycznego

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

  1. Przedmiot zamówienia: występu zespołu muzycznego podczas Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniu 2 czerwca 2018 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
  2. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

Występ zespołu muzycznego zgodnie ze standardami sztuki muzycznej; ilość osób w zespole – min. 3, czas występu – ok. 4 godz. Zespół zobowiązany jest podczas występu do wykonania znanych polskich przebojów i muzyki biesiadnej.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Występ zespołu muzycznego w dniu 2.06.2018 ok. godz. 24.00. Zakończenie imprezy ok. godz. 4.00. Godziny występu mogą ulec zmianie. Miejsce realizacji: Rynek 1, Zabierzów.

Szczegółowy program zostanie dostarczony przez organizatora minimum tydzień przez imprezą.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. Oferta musi zawierać:

 

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres e-mail;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2;

h) propozycję repertuaru;

i)) warunki płatności;

j) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

k) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

l) czas potrzebny do realizacji zamówienia;

m)inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 maja 2018 roku, do godz. 14.00 w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…