Zapytanie ofertowe nr 9/2015 – Gminne Dożynki – Zabezpieczenie medyczne

Zabierzów, 23.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2015

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:
usługa zabezpieczenia medycznego Dożynek Gminnych, które odbędą się 30 sierpnia 2015 r.

2. Opis zamówienia:

 • dyżur karetki, dwóch ratowników (w tym kierowca) oraz lekarza w punkcie medycznym na terenie Boiska Sportowego w Nielepicach w godzinach ustalonych przez Organizatorów,
 • warunkiem udziału jest posiadanie przez wykonawcę lub jego podwykonawców prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego (2 osoby), lekarza (1 osoba) (stosowne dokumenty wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do wglądu zleceniodawcy)
 • zapewnienie ewentualnego transportu do placówki medycznej w razie potrzeby.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
30 sierpnia 2015 r., boisko sportowe w Nielepicach

4. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta w formie pisemnej w języku polskim powinna zawierać:

 • cenę netto i brutto za godzinę wykonanej usługi w tym cenę ryczałtową za ewentualne wyjazdy;
 • warunki płatności,
 • datę sporządzenia
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
 • czytelny podpis wykonawcy

5. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 3 sierpnia 2015 roku w formie:

 • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Domagała – p.o. Dyrektor SCKiPGZ, Celina Ślusarska.

Możesz również polubić…