Zapytanie ofertowe nr 9/2018 – I Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady, podłogi do tańca, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia, wynajem oraz obsługa telebimu, obsługa techniczna.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady, wynajem i montaż podłogi do tańca, wynajem i obsługa telebimu, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas I Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 2-3 czerwca 2018 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.

 

 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu co najmniej 6×8 m, scena nie może być mobilna,
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach spełniających założenia załączonych riderów technicznych.
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • technika sceny musi umożliwiać powieszenie dekoracji przygotowanej przez Organizatorów,
 • scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • zapewnienie podłogi do tańca przed sceną o minimalnych wymiarach 8×10 m;
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: Bartek Wrona z zespołem, Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem, Fun Factory,
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych zespołów: Bartek Wrona z zespołem, Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem, Fun Factory (ridery techniczne w załączniku do niniejszego zapytania),
 • Dostarczenie, montaż, obsługa i demontaż ekranu o rozmiarze co najmniej 6m x 3,5 m o rozdzielczości co najmniej 640×400 piksel w dniu 2.06.2018 r.,
 • Realizacja wizualna programu scenicznego, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia na telebimie,
 • Gotowość sceniczna:

– w dniu 2.06.2018 r. – X Dni Zabierzowa – godz. 9.00, zakończenie 3.06.2018 r. ok. godz. 4.00.

– w dniu 3.06.2018 r. – Eko Gminny Dzień Dziecka – godz. 9.00, zakończenie ok. godz. 18.00.

 • Zapytanie może być realizowane częściowo.

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 2-3 czerwca 2018 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres e-mail;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wykonanie zamówienia opisanego w pkt. 2 z podziałem na:

– wynajem, transport, montaż sceny,

– wynajem i montaż podłogi do tańca,

– zapewnienie nagłośnienia i obsługa,

– zapewnienie oświetlenie i obsługa,

– wynajem, transport i obsługa telebimu wraz z realizacją programu scenicznego.

h) warunki płatności;

i) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę oraz opis techniczny;

j) opis proponowanego oświetlenia, przykładowe zdjęcie przedstawiające realizację;

k) dane techniczne telebimu, przykładowe zdjęcie przedstawiające realizację;

l) opis sprzętu użytego do realizacji dźwięku;

m) informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

n) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

0) oświadczenie, że Oferent spełni wszystkie wytyczne zamieszczone w wymogach technicznych zespołów: Bartek Wrona z zespołem, Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem, Fun Factory (rider techniczny w załączniku do niniejszego zapytania).

p) czas potrzebny do realizacji zamówienia (montaż sceny, sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego oraz telebimu; demontaż);

r) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 maja 2018 roku w formie:

– pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Rider Bartek Wrona z zespołem

Rider Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem

Rider Fun Factory

Możesz również polubić…