Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z RODO przekazuje się Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą przy ul. Szkolnej 2, 32-080 Zabierzów, NIP: 6762048563, REGON: 350664884 reprezentowane przez Dyrektora; tel.: (12) 285 11 79, 603-171-747; strona internetowa: https://sckipgz.zabierzow.org.pl/; adres e-mail: sekretariat@sckipgz.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: sekretariat@sckipgz.pl z dopiskiem „IOD” oraz na adres siedziby Administratora.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępnia się dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Kinga Seweryn, e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia działalności kulturalnej i promocyjnej Gminy Zabierzów, w tym upowszechnianie czytelnictwa i lokalnego dziedzictwa kultury.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z instrukcją archiwalną;
 • przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy
 • do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
 4. usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania,
 5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:

 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
 • RODO.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

Obowiązek informacyjny główny Procedura realizacji praw osób wniosek o realizację praw

Załączniki do pobrania: