Regulamin zajęć 2022/2023

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SCKiPGZ

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w ramach statutowej działalności jednostki.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SCKiPGZ jest:

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć, w przypadku uczestników nieletnich zgłoszenia dokonuje opiekun prawny na stosownym formularzu zgłoszeniowym (Karta Zgłoszenia) co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

b) uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem SCKiPGZ  do 10 dnia każdego miesiąca.

c) uregulowanie ewentualnych zaległości z roku poprzedniego.

2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży pisemną rezygnację na odpowiednim formularzu lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu. Dopuszczalne jest złożenie rezygnacji w formie e-mail wysłanej na adres: sekretariat@sckipgz.pl jednak jest ona ważna tylko w przypadku potwierdzenia mailowego przez pracownika SCKiPGZ otrzymania informacji o złożonej rezygnacji. Formularz rezygnacji dostępny jest w sekretariacie SCKiPGZ.

3. Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach mają osoby kontynuujące edukację z roku ubiegłego oraz osobyz terenu gminy Zabierzów. Nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby dla których zabraknie wolnych miejsc przyjmowani są na listę rezerwową.

4. Poprzez zgłoszenie do zajęć organizowanych przez SCKiPGZ rodzic/opiekun prawny oświadcza, że u uczestnika niepełnoletniego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudnić lub uniemożliwić jego udział w zajęciach.

5. We wszelkich sprawach formalnych nieletnich uczestników reprezentują ich opiekunowie prawni.

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez SCKiPGZ reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora. Informacje o opłatach za zajęcia znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie SCKiPGZ oraz na stronie internetowej https://sckipgz.zabierzow.org.pl
 2. Opłaty wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
 3. Opłat można dokonywać w siedzibie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy lub przelewem na nr konta: Krakowski Bank Spółdzielczy 46 85910007 0030 0000 0462 0001w tytule przelewu musi być podane:
  • Centrum Kultury Zabierzów: SCK/imię i nazwisko uczestnika/ nazwa zajęć/ miesiąc, za który wpłata jest wnoszona
  • Filia w Rudawie: RCK/imię i nazwisko uczestnika/ nazwa zajęć/ miesiąc, za który wpłata jest wnoszona
  • Filia w Kleszczowie: Kleszczów/imię i nazwisko uczestnika/ nazwa zajęć/ miesiąc, za który wpłata jest wnoszona
 4. Miesięczna opłata za zajęcia odpowiada liczbie zajęć w miesiącu jaka może się odbyć przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy. Opłaty za zajęcia nie nalicza się w przypadku zgłoszonej absencji uczestnika jednakże nie później niż na 24 h przed planowaną nieobecnością. Podobnie opłaty nie nalicza się w przypadku nieobecności instruktora. Nadpłaty regulowane są przy kolejnej wpłacie za zajęcia.
 5. Za zajęcia grupowe (niekarnetowane) opłata wnoszona jest w formie miesięcznego czesnego. W przypadku kiedy połowa lub więcej zajęć nie odbędzie się z winy organizatora bądź przyczyn od niego niezależnych, opłata zostanie pomniejszona o 50%. W przypadku dokonania opłaty w pełnej wysokości nadpłata zostanie przeksięgowana na kolejny miesiąc. 
 6. Karnety, w przypadku kiedy zajęcia nie odbędą się z winy organizatora bądź przyczyn od niego niezależnych, zostaną przedłużone.
 7. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia, podczas każdego spotkania i odnotowywana jest w dzienniku zajęć.
 8. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest po dokonaniu płatności w określonym terminie okazać dowód wpłaty instruktorowi zajęć – dowód ten upoważnia do uczestnictwa w zajęciach.
 9. W przypadku jednomiesięcznych zaległości w opłatach, uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości, przy czym opłata naliczana jest nadal, aż do momentu złożenia pisemnej rezygnacji.
 10. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor SCKiPGZ
 11. Dyrektor SCKiPGZ może w uzasadnionych przypadkach ustalić indywidualne zwolnienie z odpłatności za zajęcia na pisemną prośbę rodzica bądź opiekuna związaną z trudną sytuacją materialną.
 12. Posiadaczom Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka przy opłacie za zajęcia organizowane przez SCKiPGZ.

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Program zajęć oraz czas ich trwania ustalany jest z Dyrektorem przy współpracy z Sekretariatem SCKiPGZ na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
 2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
 3. Instruktor prowadzący zajęcia może w uzasadnionych przypadkach (np. przeszkadzanie w zajęciach) wyprosić uczestnika zajęć z pomieszczenia w którym odbywają się zajęcia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje uczestników zajęć lub ich opiekunów.
 5. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć lub ich opiekunów.
 6. W przypadku małego zainteresowania Dyrektor SCKiPGZ zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć.
 7. W okresie ferii zimowych, przerw świątecznych oraz przerwy wakacyjnej zajęcia nie odbywają się.

IV. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.
 2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przyprowadzenia oraz odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu. SCKiPGZ nie bierze odpowiedzialności za uczestnika zajęć po skończonych zajęciach, a w szczególności za powrót osoby niepełnoletniej do domu. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika niedopuszczonego do zajęć z powodu zawieszenia go do czasu uregulowania zaległości.
 3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
 4. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek w którym odbywają się zajęcia.
 5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.
 6. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub dyżurujący pracownik SCKiPGZ.
 7. SCKiPGZ nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach, w szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 9. SCKiPGZ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika SCKiPGZ.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. SCKiPGZ zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością SCKiPGZ.
 2. Pełnoletni uczestnicy oraz prawni opiekunowie uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych przez SCKiPGZ wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości SCKiPGZ oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zmianami)