Zapytanie ofertowe 11/2024 – Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie – zapewnienie obsługi gastronomicznej oraz strefy zabaw dla dzieci

Baner zamówień publicznych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej oraz handlowej (stoiska z żywnością, napojami, alkoholem do 3,5%, zabawkami, balonami, biżuterią oraz innym asortymentem) oraz świadczenie działalności usługowo-rozrywkowej (strefa zabaw dla dzieci), w zamian za wynagrodzenie zaoferowane przez Wykonawcę, podczas Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 15-16 czerwca 2024 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów
2. Opis zamówienia:
a) przygotowanie ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, napoje zimne bezalkoholowe, napoje gorące (herbata, kawa), piwo (o zawartości alkoholu dozwolonej podczas imprezy masowej);
b) zapewnienie minimum 5 foodtrucków z asortymentem innym niż pizza oraz wyroby cukiernicze i lody;
c) zapewnienie wyposażenia (stoły i ławy, parasole) – dla min. 500 osób;
d) zapewnienie wyposażenia strefy zabaw dla dzieci – eurobungee, kolejka elektryczna, duży dmuchaniec, ścianka wspinaczkowa itp.;
e) zapewnienie agregatu/agregatów prądotwórczych z obsługą do realizacji wszystkich punktów zapytania (ogródek gastronomiczny, foodtrucki, strefa zabaw dla dzieci);
f) zapewnienie odpowiedniej ilość personelu zapewniającego szybką i profesjonalną obsługę;
g) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
h) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony.
i) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;
j) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;
k) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;
l) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;
m) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy;
n) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
o) zamawiający nie dopuszcza możliwości współpracy wykonawcy z innymi podmiotami, w szczególności wykonawca nie może pobierać dodatkowych opłat za odstąpienie części przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi;
p) zamawiający ma wpływ na ilość i rodzaj stoisk, foodtrucków oraz wyposażenia strefy strefy zabaw dla dzieci.
3. Termin realizacji zamówienia: 15-16 czerwca 2024 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) bezwzględnie stosują się do przepisów prawa, zwłaszcza wynikających z ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późn. zm. oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm.,
b) posiadają wszelkie niezbędne koncesje, licencje oraz zezwolenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wynikających z przepisów prawa,
c) Posiadają sprawne urządzenia rozrywkowe poświadczone certyfikatami z przeprowadzonych badań technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
f) ściśle współpracujący z Zamawiającym.
II. Zachęcamy do złożenia oferty przez wykonawców, którzy posiadają: status zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych
III. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1) z proponowaną kwotą brutto w walucie polskiej za udzielenie wyłączności na prowadzenie przedmiotowej działalności gastronomicznej, handlowej oraz rekreacyjnej wraz z udostępnieniem terenu – nie mniej niż 20 000 zł brutto,
b) opis stoisk handlowych oraz foodtrucków; z podaniem ilość, typu asortymentu, cen oraz powierzchni stoisk.
c) Opis wyposażenia strefy zabaw dla dzieci.
d) Zdjęcia przedstawiające wszystkie elementy, których dotyczy zapytanie.
e) Ilość, specyfikację oraz wartość przekazanych darmowych posiłków.
f) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.
g) minimum 2 referencje (przekazane od różnych instytucji),
IV. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
5. Kryteria oceny oferty:
· Cena – 100 pkt
6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 23.04.2024 r. godz. 10:00 w formie:
• w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w przypadku, gdy otrzyma więcej niż jedną kompletną ofertę z taką samą najwyższą ceną.

Załączniki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skip to content