Zapytanie ofertowe 9/2024 – Senioralia oraz Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie – Wynajem i montaż estrady, podłogi do tańca, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia, wynajem oraz obsługa telebimów, obsługa techniczna

Baner zamówień publicznych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: wynajem i montaż estrady, wynajem i obsługa telebimów, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Senioraliów oraz Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 14-16 czerwca 2024 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów

2. Opis zamówienia:
• Scena, o wymiarach podestu, spełniająca wymogi riderów technicznych, scena nie może być mobilna,
• podesty przygotowany na scenie, o wymiarach i specyfikacji spełniających założenia załączonych riderów technicznych,
• dwa telebimy, ekran LED zamontowany centralnie z tyłu sceny oraz drugi ustawiony w wyznaczonym miejscu przez Organizatorów o odpowiednich kryteriach spełniających ridery techniczne wykonawców,
• realizacja wizualna programu scenicznego oraz pozascenicznego wydarzenia na żywo, wyświetlanie materiałów przygotowanych przez Organizatora na telebimach,
• technika sceny musi umożliwiać powieszenie dekoracji przygotowanej przez Organizatorów,
• scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
• nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: Wojciech Gąssowski, Zespół Projekt (piątek), Krzysztof Cugowski, Sylwia Grzeszczak, Oskar Cyms (sobota), zespoły lokalne, grupy dziecięce (niedziela)
• nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych (11 mikroportów),
• oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym,
• pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna,
• spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych zespołów: Wojciech Gąssowski, Zespół Projekt, Krzysztof Cugowski, Sylwia Grzeszczak, Oskar Cyms (ridery techniczne w załączniku do niniejszego zapytania),
• Gotowość sceniczna:

W dniu 14.06.2024 r. – Senioralia
– start godz. 16.00, zakończenie godz. 24.00.
– godz. 19:00 – koncert Wojciecha Gąssowskiego
– godz. 21:00 – koncert zespołu Projekt

W dniu 15.06.2024 r. – Dni Gminy Zabierzów (impreza masowa)
– godz. 8.30 – próby
– godz. 16:00 – start

Koncerty:
18:00 – Oskar Cyms
20:15 – Krzysztof Cugowski
21:45 – Sylwia Grzeszczak
23:00 – DJ
zakończenie 16.06.2024 r. ok. godz. 2.00.

W dniu 16.06.2024 r. – Dni Gminy Zabierzów
– godz. 12.00, zakończenie godz. 22.00.

Godzinny mogą ulec zmianie.

• Zapewnienie agregatu prądotwórczego do obsługi całego zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: 14-16 czerwca 2024 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) otrzymają pisemną zgodę od realizatora dźwięku oraz oświetlenia koncertu Sylwii Grzeszczak.
II. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.
c) pisemna zgoda od realizatora dźwięku oraz oświetlenia koncertu Sylwii Grzeszczak.
III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
5. Kryteria oceny oferty:
● Cena – 100 pkt.
6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 22.04.2024 r. godz. 12:00 w formie:
• w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

Załączniki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skip to content