Zapytanie o cenę 12/2023 – Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Baner zamówień publicznych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:  zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Senioraliów oraz Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 16-18 czerwca 2023 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.

2. Opis zamówienia:

a) przygotowanie ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, napoje zimne bezalkoholowe, napoje gorące (herbata, kawa), piwo (o zawartości alkoholu dozwolonej podczas imprezy masowej);

b) zapewnienie minimum 5 foodtrucków z asortymentem innym niż pizza oraz wyroby cukiernicze i lody;

c) zapewnienie wyposażenia (stoły i ławy) – dla min. 500 osób;

d) zapewnienie wyposażenia strefy zabaw dla dzieci – eurobungee, kolejka elektryczna, duży dmuchaniec, ścianka wspinaczkowa itp.;

e) zapewnienie darmowych posiłków (bloczki na posiłki) dla zamawiającego;

f) zapewnienie agregatu/agregatów prądotwórczych z obsługą do realizacji wszystkich punktów zapytania (ogródek gastronomiczny, foodtrucki, strefa zabaw dla dzieci);

g) zapewnienie odpowiedniej ilość personelu zapewniającego szybką i profesjonalną obsługę;

h) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;

i) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony.

j) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;

k) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

l) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

m) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

n) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy;

o) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

p) zamawiający nie dopuszcza możliwości współpracy wykonawcy z innymi podmiotami, w szczególności wykonawca nie może pobierać dodatkowych opłat za odstąpienie części przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi.

3. Termin realizacji zamówienia: 16-18.06.2023 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Zachęcamy do złożenia oferty przez wykonawców, którzy posiadają: status zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych

III. Oferta musi zawierać:

a) opis stoisk handlowych oraz foodtrucków; z podaniem ilość, typu asortymentu, cen oraz powierzchni stoisk.

b) Opis wyposażenia strefy zabaw dla dzieci.

c) Zdjęcia przedstawiające wszystkie elementy, których dotyczy zapytanie.

d) Ilość, specyfikację oraz wartość przekazanych darmowych posiłków.

e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 1.

f) Kserokopię dokumentu lub oświadczenie potwierdzające status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych; jeżeli takie uprawnienie posiada wykonawca.

g) minimum 2 referencje (przekazane od różnych instytucji),

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków może skutkować odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:

  • Wartość przekazanych darmowych posiłków – 50 pkt
  • Jakość – 10 pkt
  • możliwości techniczne – 20 pkt
  • posiadanie statusu wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych – 20 pkt.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 26.05.2023 r., do godziny 12:00 w formie:

•        elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skip to content